Bell Flashcards

แม่….หัดลูกเล่นดนตรีได้ ด้านดนตรี สามารถจดจำ และแยกแยะเสียงโน้ต โดยสามารถพัฒนาต่อไปสู่การเป็น Perfect Pitch ซึ่งมีประโยชน์มากกับการเรียนดนตรี ด้านสมอง ในการทำกิจกรรม หู ตา และมือ ต้องทำงานร่วมกัน ยิ่งมีการถ่ายโอน และเชื่อมโยงข้อมูลภายในสมองส่วนต่างๆ มากเท่าไร สมองก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้น ด้านสายสัมพันธ์ เมื่อมีเวลาคุณภาพกับลูก จะเกิดเป็นความผูกพัน เมื่อเข้าวัยรุ่นสายใยนี้จะพาให้เขาเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเขาเอง

พ่อแม่ 4 แบบ

เด็กจะเติบโตเป็นคนอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู